Branche

Nieuws.

Hèt actuele nieuws voor (potentiële) ondernemers zoals u.
Bron: Sdu

Hoorrecht blijft intact als afspraak maken mislukt

03-10-2022

Het recht te worden gehoord is een belangrijk recht van een belastingplichtige. Lukt het een keer niet om een afspraak te maken? Dan mag de inspecteur niet zomaar ervan uitgaan dat iemand afziet van zijn recht om te worden gehoord.


Een bv dient een bezwaarschrift in tegen de BPM die zij heeft voldaan op haar aangifte. De inspecteur laat de bv weten dat hij dit bezwaarschrift ongegrond wil verklaren. De bv heeft echter het recht om eerst te worden gehoord. Maar de partijen slagen er niet in om daarvoor een afspraak te maken. De Belastingdienst eist namelijk het doorsturen van honderd dossiers in één keer. De bv wil echter dat per week 25 dossiers worden doorgestuurd. Zij gaat drie keer niet in op een uitnodiging van de Belastingdienst voor een gesprek. Daarop constateert de fiscus dat de bv afziet van de uitoefening van haar hoorrecht. Daarna wijst de inspecteur het bezwaarschrift af.
Vervolgens begint de bv een beroepsprocedure. Rechtbank Noord-Nederland weet niet welke hoeveelheid aan te behandelen dossiers redelijk is. Voor de inspecteur ligt de lat om zich aan zijn hoorplicht te onttrekken echter hoog. Dus heeft hij niet zomaar mogen concluderen dat de bv afziet van haar hoorrecht. Omdat de fiscus het hoorrecht heeft geschonden, wijst de rechtbank de zaak terug naar de inspecteur. Bovendien is de redelijke termijn overschreden. Dus moet de Belastingdienst de bv een immateriële schadevergoeding betalen.

Bron: Rb. Noord-Nederland 08-09-2022 (gepubl. 21-09-2022)

RVO waarschuwt voor terugvordering TVL-schuld door CJIB-deurwaarder

29-09-2022

RVO stuurt het dossier van zo’n 2.000 ondernemers die te veel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ontvingen binnenkort door naar Het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Het gaat om ondernemers die (een deel van) het voorschot moeten terugbetalen en niet reageerden op veelvuldige berichten en telefoontjes.


RVO begrijpt dat in deze tijd van hoge inflatie, stijgende energieprijzen en lagere koopkracht het terugbetalen van TVL erg lastig kan zijn. Daarom wil men deze noodzakelijke stap liever voorkomen. Ondernemers kunnen met RVO een betalingsregeling treffen. RVO heeft ruime terugbetaalmogelijkheden en staat voor de ondernemer klaar om mee te denken met de persoonlijke situatie. Hulp is echter niet mogelijk als RVO geen contact kan krijgen.
Er zijn al veel ondernemers met een betalingsregeling. Zo’n 420.000 ondernemers hebben een TVL-voorschot ontvangen. Na de definitieve vaststellingen moeten op dit moment zo’n 55.000 ondernemers (een deel van) dit voorschot terugbetalen. Ondernemers spreken hiervoor een betalingsregeling af, vragen om uitstel, of betalen het bedrag in één keer terug.
Van die 55.000 ondernemers hebben zo’n 2.000 ondernemers niet gereageerd, zelfs niet na zes tot acht persoonlijke mails, brieven en telefoontjes. RVO ziet na deze herhaalde pogingen dan ook geen andere mogelijkheid dan de TVL-dossiers van hen over te dragen aan het CJIB.
Deze ondernemers ontvangen van het CJIB een aanmaning. Men krijgt dan een laatste kans om binnen twee weken een betalingsregeling af te spreken. De ondernemer kan hiervoor contact opnemen met het CJIB. Het CJIB geeft dat dan door aan RVO.

Van ondernemers die niet reageren wordt het dossier overgedragen aan de deurwaarder van het CJIB. Vanaf dat moment is de afwikkeling van de schuld volledig in handen van het CJIB. Dit brengt ook extra kosten met zich mee. Het is dan voor RVO niet meer mogelijk om te helpen met de terugbetaling.

Bron: RVO 27-09-2022

Winst bv niet structureel laag? Betaal gebruikelijk loon!

29-09-2022

Ook al behaalt een bv tijdelijk lage winsten, dat is volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant nog geen reden om de gebruikelijkloonregeling achterwege te laten.


De inspecteur corrigeert voor het jaar 2014 het loon van een dga van een bv door het gebruikelijk loon vast te stellen gesteld op € 10.000. Daarnaast past de fiscus een bijtelling op het loon toe vanwege het privégebruik van de auto van de zaak. De dga betwist de juistheid van deze correcties en gaat in bezwaar en beroep. Hij stelt dat vanwege bijzondere financiële omstandigheden geen sprake kan zijn van een gebruikelijk loon. De correctie van de Belastingdienst is bovendien gebaseerd op een toename in de rekening-courantpositie tussen de man en de bv. Maar de dga beweert het desbetreffende bedrag niet in privé te hebben besteed.
De rechtbank gelooft echter niet dat de bv in 2014 helemaal geen loon heeft kunnen uitbetalen. De dga mag dan wel een uitkering van het UWV hebben ontvangen omdat het slecht is gegaan met de bv, daarmee maakt hij nog niet aannemelijk dat de bv structureel te weinig inkomen heeft gegenereerd om de dga loon toe te kennen. Het is ook niet van belang of de dga de toename in de rekening-courantpositie heeft besteed in privé of niet. De Belastingdienst heeft namelijk niet gesteld dat de besteding in de privésfeer heeft plaatsgevonden. Ten slotte kan de dga geen kilometeradministratie overleggen noch op een andere wijze aannemelijk maken dat hij hooguit 500 privékilometer met de auto van de zaak heeft gereden. De fiscus heeft de bijtelling dan ook terecht toegepast.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 14-09-2022 (gepubl. 20-09-2022)

Compensatieregeling eHerkenning verlengd

28-09-2022

De compensatieregeling voor belasting- of inhoudingsplichtigen die belastingaangifte moeten doen via het ondernemersportaal van de Belastingdienst (Mijn Belastingdienst Zakelijk) en daarvoor eHerkenning moeten aanschaffen is verlengd.


Het aanbieden van een kosteloos inlogmiddel voor de Belastingdienst is op korte termijn niet mogelijk. Als alternatief compenseert het kabinet daarom voorlopig de noodzakelijke kosten die belasting- of inhoudingsplichtigen moeten maken om aan hun aangifteverplichting te kunnen voldoen. De beleidsregel uit 2020, die op 1 januari 2023 vervalt, wordt vervangen door de nieuwe beleidsregel met dien verstande dat deze van toepassing blijft op aanvragen die op 30 september 2022 in behandeling zijn.
De compensatieregeling valt uiteen in twee delen: compensatie voor de aanschaf van het Belastingdienst EH3-inlogmiddel en compensatie voor noodzakelijke andere kosten, zoals de kosten voor de noodzakelijke aanschaf van het eHerkenning PROBAS-inlogmiddel of het gebruik van een commercieel softwarepakket of de kosten van een intermediair.
De regeling compenseert één eHerkenningsmiddel (Belastingdienst EH3) per organisatie per jaar, aan te schaffen bij een erkende leverancier. Een machtiging aan een intermediair wordt niet gecompenseerd. De vergoeding wordt betaald aan de organisatie zelf. Een bestaand generiek eHerkenningsmiddel, dat kan worden gebruikt om bij diverse overheidsorganisaties in te loggen, kan desgewenst door de leverancier worden omgezet (afgewaardeerd) naar het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel dat alleen kan worden gebruikt om in te loggen bij de Belastingdienst.
Gekozen is voor compensatie op basis van de laagste marktprijs voor een driejarig contract met een erkende leverancier (momenteel komt dit neer op € 24,20 inclusief btw per jaar).
Ambassades en consulaten kunnen geen gebruik maken van het Belastingdienst EH3-inlogmiddel en kunnen daarom een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van de aanschaf van het eHerkenning PROBAS-inlogmiddel, gebaseerd op de laagste prijs in de markt van € 36,30 (inclusief btw).
Aangifteplichtige organisaties die in het geheel niet kunnen beschikken over eHerkenning, kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor het inschakelen van een intermediair of voor het aanschaffen van een commercieel softwarepakket. De gefactureerde kosten worden gecompenseerd tot een maximum van in totaal € 450 per kalenderjaar of boekjaar.
De beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 oktober 2022 en vervalt met ingang van 1 januari 2025. De beleidsregel blijft van toepassing op aanvragen die op 31 december 2024 in behandeling zijn.

Bron: MvF 18-09-2022